Pravila rada u posebnim uvjetimaPRAVILNIK

Na temelju članka 48. Statuta Osnovne škole “Bilje”, a u svezi s člankom 28. Zakona o knjižnicama (NN, 105/97.), Školski odbor na sjednici održanoj 29. listopada 2001. donio je:

PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE

POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE
Članak 14.
Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi:
• odjednom 3 knjige na vrijeme do 14 dana,
• odjednom 5 brojeva časopisa na vrijeme do 7 dana,
• 2 primjerka dokumentacijskog materijala na vrijeme do 2 dana,
• 3 AV kasete na vrijeme od 7 dana (vrijedi samo za nastavnike, stručne suradnike i ostale zaposlenike Škole).
Članak 15.
Za iznošenje izvan prostorija knjižnice ne mogu se posuditi: priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi, gospodarski pregledi i sl., osim kada se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja Škole.
Članak 16.
Ako je potražnja za nekim knjigama povećana, knjižničar je ovlašten prigodom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja određeno člankom 14. ovoga pravilnika.
Za vrijeme ljetnog i zimskog odmora učenika te kada postoje opravdani razlozi knjižničar može korisniku produljiti vrijeme posudbe određeno člankom 14. ovoga pravilnika.
Opravdanost razloga iz stavka 2. ovoga članka ocjenjuje knjižničar samostalno.

KORISNICI USLUGA KNJIŽNICE
Članak 19.
Uslugama školske knjižnice mogu se koristiti učenici (roditelji i skrbnici učenika), učitelji (nastavnici), stručni suradnici i ostali zaposlenici Škole.
Članak 20.
Korisnicima usluga školske knjižnice iz članka 19. ovoga pravilnika knjižnica može izdati odgovarajuće članske iskaznice.
Za sve korisnike iz članka 19. ovoga pravilnika članstvo u školskoj knjižnici iznosi 5 kuna.
Članak 22.
Korisnici su posuđene knjige i drugu građu dužni pravodobno vratiti.
Ako korisnik zbog bolesti ili drugoga objektivnog razloga nije u mogućnosti pravodobno vratiti posuđenu knjigu ili drugu knjižnu građu, dužan je o tome izvijestiti knjižničara, a posuđenu knjigu vratiti odmah nakon prestanka razloga spriječenosti.
Članak 23.
Korisnika koji pravodobno ne vrati posuđene knjige, a ne radi se o slučaju iz članka 22. stavak 2. ovoga pravilnika, knjižničar će opomenuti.
Ako ni nakon opomene korisnik ne vrati posuđene knjige, dužan je platiti zakasninu od 0,50 kuna po knjizi i po danu.
Iznos zakasnine iz stavka 2. ovoga članka, po danu i knjižnoj jedinici, određuje školski odbor kod donošenja godišnjeg plana i programa rada Škole.
Članak 24.
Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakoga oštećenja.
Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati knjige i sl.
Članak 25.
Korisnik koji izgubi ili ošteti posuđenu knjigu, odgovoran je za štetu.
Ako je knjiga oštećena toliko da se ne može više koristiti ili je izgubljena, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istu knjigu kakvu je posudio.
Ako korisnik ne može postupiti prema stavku 2. ovoga članka, dužan je nabaviti i vratiti knjižnici drugu knjigu koja joj je potrebna, u visini cijene posuđene knjige.
Ako korisnik ne može postupiti ni prema stavku 3. ovoga članka, dužan je Školi nadoknaditi štetu u protuvrijednosti izgubljene, odnosno oštećene knjige.
Odluku o plaćanju nadoknade štete iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog knjižničara donosi ravnatelj.
Za štetu koju prema stavku 1. ovoga članka učini učenik, odgovoran je roditelj, odnosno skrbnik učenika.

RAD KNJIŽNICE
Članak 27.
Knjižnica radi:
• ponedjeljkom od 13.00 do 19.00 sati,
• utorkom od 8.00 do 14.00 sati,
• srijedom od 13.00 do 19.00 sati,
• četvrtkom od 8.00 do 14.00 sati,
• petkom od 8.00 do 14.00 sati.
Radno vrijeme knjižnice obvezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.
Članak 28.
O promjenama u radu knjižnice knjižničar je dužan pravodobno izvijestiti sve korisnike knjižničnih usluga.
Članak 29.
Knjige i ostalu posudbenu knjižničnu građu posuđuje knjižničar. Knjižničaru u posuđivanju knjiga i drugim poslovima u knjižnici mogu pomagati učenici (članovi knjižničarske skupine).
Članak 30.
U prostorijama knjižnice mora biti red i mir.
Korisnika koji narušava red i mir, knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostorija knjižnice.
Članak 31.
U prostorijama školske knjižnice mogu boraviti samo korisnici (članovi) knjižnice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
S odredbama ovoga pravilnika razredni učitelji (nastavnici) dužni su upoznati učenike i roditelje, odnosno skrbnike učenika.
Članak 39.
Jedan primjerak ovoga pravilnika trajno mora biti istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici.